Terms

Dutch  version: (*English version below)

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Music Non-Stop zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 

1.2 Door een bestelling te plaatsen op www.musicnonstop.nl gaat de koper akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Music Non-Stop.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen in overeenstemming schriftelijk of per e-mail worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden  staan ten behoeve van Music Non-Stop, gelden ook ten behoeve van eventueel door Music Non-Stop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Music Non-Stop zijn vrijblijvend. Music Non-Stop heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (= het proces van het toevoegen van een product aan de winkelwagen, het bestellen en het afrekenen), bevestigt Music Non-Stop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst is hiermee geaccepteerd. Op de factuur staan in ieder geval vermeld het gekochte product, de prijs, verzendkosten, ordernummer, methode van betaling en verzendadres. Nadat de bestelling door Music Non-Stop op verzonden is gezet volgt een verzendbevestiging per mail.

2.3 Music Non-Stop heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden (zie bijvoorbeeld Artikel 5.5).  De koper wordt binnen 14 dagen geïnformeerd indien een bestelling niet wordt aanvaard.

2.4 Music Non-Stop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch betaalt, zal Music Non-Stop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Music Non-Stop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Music Non-Stop niet.

2.6 Een aantal artikelen (zoals dvd's) hebben een leeftijdsnorm. Door deze artikelen te bestellen, verklaart de koper dat deze tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw,  handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat de koper bestelt en de uitvoering van de bestelling
door Music Non-Stop heeft de koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Music Non-Stop.

3.3 De door de koper verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

3.4 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Music Non-Stop te melden.

3.5 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Music Non-Stop is gewezen op de te late betaling en Music Non-Stop de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze

14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

Music Non-Stop is vervolgens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. 

Music Non-Stop kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 4. Levering
4.1 Music Non-Stop  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 Music Non-Stop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30  dagen afleveren, tenzij door Music Non-Stop anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt de koper hiervan tijdig bericht. Tot het moment van levering heeften koper dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.4 Voor een indicatie van de standaard levertermijn kan de koper de website van de vervoerder PostNL raadplegen via de link https://bit.ly/3Aw2fBI.

Overschrijding van deze levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 De koper controleert de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken of schade veroorzaakt door transport moeten uiterlijk door de koper binnen 14 dagen na ontdekking per  e-mail inclusief foto's en factuurnummer worden gemeld via info@musicnonstop.nl.

5.2 Transportrisico:  het risico voor de goederen gaat over op de koper op het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde) het product ontvangt.

Dat betekent dat Music Non-Stop aansprakelijk is voor schade die optreedt tijdens het vervoer. Hierbij gaat het om fysieke inontvangstneming door de koper. 

Er is sprake van gebrekkige levering als een bestelling tijdens het vervoer beschadigd is geraakt.  

5.3 Music Non-Stop geeft zowel bij gebreken als bij transportschade de voorkeur aan het  overeenkomen van een compensatiebedrag met de koper.

5.4 Als de koper een artikel toch niet accepteert, heeft deze het recht het artikel binnen 14 dagen dagen na aflevering aan Music Non-Stop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en een eventuele plastic verzegeling niet is verbroken. Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag  binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, rekening houdend met de in de vorige zin vermelde voorwaarden, door Music Non-Stop terugbetaald. De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper.

5.5 Bij verzending buiten Nederland boven € 50,00 exclusief verzendkosten adviseert Music Non-Stop om minimaal te kiezen voor de Track & Trace verzending.

Een standaard verzending wordt uitgevoerd maar bij verlies zal geen compensatie of restitutie plaatsvinden. Het is namelijk niet mogelijk om bij standaard verzending het verloren product te traceren. 

 

Artikel 6. Diversen
6.1 Onverminderd de overige aan Music Non-Stop toekomende rechten, heeft Music Non-Stop in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen.

6.2 Music Non-Stop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 7. Recht
7.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Music Non-Stop.
Stationslaan 788

4811BT  Breda
e-mail: info@musicnonstop.nl

KvK: 83502645

BTW-nummer: NL003837146B87

 

*English version

 

GENERAL CONDITIONS OF SALE

 

Article 1. Application
1.1 On all offers, orders and agreements of Music Non-Stop the General Terms of Sale apply. 
1.2 By placing an order on www.musicnonstop.nl the buyer agrees with the General Terms of Sale of Music Non-Stop.
1.3 Deviation from these General Terms and Conditions is only possible by agreement in writing or by e-mail. In that case the other provisions of these General Terms and Conditions will remain in force.
1.4 All rights and claims stated in these General Terms for Music Non-Stop, also apply to any intermediaries and other third parties engaged by Music Non-Stop.

 

Article 2. Offers / Agreements
2.1 All offers made by Music Non-Stop are without obligation. Music Non-Stop has the right to change prices, in particular when this is required by regulations. 

If an offer has a limited duration or is made subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
2.2 If the buyer has accepted the offer electronically (= the process of adding a product to the shopping cart, ordering and payment), Music Non-Stop will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. The agreement is hereby accepted. The invoice will in any case include the purchased product, price, shipping costs, order number, method of payment and shipping address. After the order has been sent by Music Non-Stop a shipping confirmation follows by e-mail.
2.3 Music Non-Stop has the right to refuse orders or to attach special conditions to delivery (see for instance Article 5.5). The buyer will be informed within 14 days if an order is not accepted.
2.4 Music Non-Stop will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transmission of data and will provide a secure web environment. If the buyer pays electronically, Music Non-Stop will observe appropriate security measures.
2.5 The offer contains a complete and accurate description of the products offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the buyer. If Music Non-Stop makes use of pictures they are truthful images of the products offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind Music Non-Stop.
2.6 A number of articles (such as DVDs) have an age limit. By ordering these items the buyer declares to be at least of the set age.

 

Article 3. Prices and payments
3.1 The prices indicated for the articles and services offered are in euros, exclusive of VAT, handling and shipping costs, any taxes or other levies, unless otherwise stated or agreed in writing.
3.2 If the prices of the offered items and services increase in the period between the moment that the buyer orders and the execution of the order by Music Non-Stop, the buyer has the right to cancel the order or to dissolve the agreement within 14 days after notification of the price increase by Music Non-Stop.
3.3 The amounts owed by the buyer should be paid within 14 days after the conclusion of the agreement.
3.4 The buyer has the obligation to promptly report inaccuracies in payment data provided or mentioned to Music Non-Stop.
3.5 If the buyer fails to meet his payment obligation(s) in time, he will, after his late payment has been pointed out to him by Music Non-Stop and
Music Non-Stop has allowed the buyer a period of 14 days to fulfil his payment obligations, he will, after failing to pay within this 14-day period, owe the legal interest on the amount due. Music Non-Stop is then entitled to charge extra-judicial collection costs incurred by him. These collection charges will be a maximum of: 15% on outstanding amounts up to €2.500,=; 10% on the next €2.500,= and 5% on the next €5.000,= with a minimum of €40,=. 

Music Non-Stop may, for the benefit of the buyer, deviate from the said amounts and percentages.

 

Article 4. Delivery
4.1 Music Non-Stop will take the greatest possible care when receiving and carrying out orders for products. 
4.2 Delivery will take place at the moment that the items are offered at the specified delivery address.
4.3 Music Non-Stop will deliver accepted orders expeditiously but no later than within 30 days, unless otherwise indicated by Music Non-Stop. In the latter case the buyer will receive timely notice. Until the moment of delivery buyer has the right to dissolve the agreement free of charge.
4.4 For an indication of the standard delivery time the buyer may consult the website of carrier PostNL via the link https://bit.ly/3Aw2fBI. Exceeding this delivery period shall not entitle the Buyer to compensation.

 

Article 5. Liability

5.1 The Buyer shall inspect the items delivered upon receipt. Any defects or damage caused by transport must be reported by the buyer within 14 days after discovery by e-mail including pictures and invoice number to info@musicnonstop.nl.
5.2 Transport risk: the risk for the goods passes to the buyer at the moment he (or a third party appointed by him) receives the product. This means that

Music Non-Stop is liable for damage that occurs during transport. This involves physical receipt by the buyer. It is a matter of faulty delivery if an order is damaged during transport.  
5.3 Music Non-Stop prefers, in case of both defects and transport damage, to agree on a compensation amount with the buyer.
5.4 If the buyer still does not accept a product, he has the right to return the product to Music Non-Stop within 14 days after delivery and to dissolve the agreement. Return shipments in this case will only be accepted if the packaging of the item is undamaged and any plastic seal is not broken. If the item has already been paid for, the amount will be refunded by Music Non-Stop within 14 days after receipt of the return shipment, taking into account the conditions mentioned in the previous sentence. The shipping costs for the return shipment will be borne by the buyer.
5.5 When shipping outside the Netherlands above € 50,00 excluding shipping costs Music Non-Stop advises to at least choose for Track & Trace shipping.
A standard shipment will be executed but in case of loss no compensation or refund will take place. It is not possible to trace the lost product with standard shipping. 

 

Article 6. Sundries
6.1 Without prejudice to other rights due to Music Non-Stop, Music Non-Stop has the right in case of force majeure to suspend the execution of the order or to dissolve the agreement without judicial intervention by notifying Music Non-Stop in writing or by e-mail.
6.2 Music Non-Stop guarantees that the products will meet the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usefulness and the existing statutory provisions and/or government regulations on the date of the conclusion of the agreement.

 

Article 7. Right
7.1 These Terms and Conditions and all rights, obligations, offers, orders and agreements to which these Terms and Conditions apply, are exclusively governed by Dutch law.
7.2 All disputes between parties will be submitted exclusively to the competent court in the Netherlands.

 

 

Music Non-Stop.

Stationslaan 788

4811BT  Breda


e-mail: info@musicnonstop.nl
KvK: 83502645

VAT number: NL003837146B87